توجه شود که اطلاعات شخصی که واجد شرایط دریافت وام است پر شود که داخل مقاله بالا کامل توضیح داده شده


    [cf7ic]